Ra về em có dặn dò
Mai ra chớ hở chuyện trò với ai.