Chiều chiều ra đứng bờ mương
Bên tình bên hiếu biết thương bên nào?