Chiều chiều lại nhớ chiều chiều (6)
Nhớ người nhi nữ nước triều dâng cao
Vắt vai chạy dài xuống Thủ
Vợ anh đâu còn, anh ngủ với ai.