Chiều chiều lại nhớ chiều chiều (3)
Tay bưng cái rổ, tay dìu con thơ
Vắt vai chạy dài xuống Thủ
Vợ anh đâu còn, anh ngủ với ai.