Chiếu hoa mà trải góc đền
Muốn vô làm bé biết có bền hay không ?


Ghi chú: Hoặc: Chiếu bông mà trải góc đền