Chiếu bông (hoa) mà trải góc đền
Muốn vô làm bé biết có bền hay không ?