Cha chồng là lông chim phượng
Mẹ chồng là tượng mới tô
Nàng dâu là bồ chịu chửi.


Ghi chú: Câu ca Dao nầy có vẻ nghịch lý! Cha dữ, mẹ hiền