Cha chài mẹ lưới con câu
Thằng rể bắt cá con dâu mò sò