Chửi cha không bằng pha tiếng


Ghi chú: Pha là đùa bỡn, chế diễu để làm trò cười. Thí dụ như nói pha, nói đùa. Chửi cha không bằng pha tiếng tức là chửi cha người ta, người ta không căm tức bằng đem tiếng nói của địa phương người ta mà nói pha, diễu làm trò cười với nhau. Câu này có ý khuyên đến nơi nào, tôn trọng ngôn ngữ, phong tục của nơi ấy, kẻo mất lòng dân địa phương. Nguồn (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)