Chồng giận vợ phải bớt lời
Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hột nào