Bước lên xe lửa mở cửa chín tầng
Mần thơ gửi vợ xin đừng nhớ thương.