Bà Ụt mà lấy ông Tang
Sanh đặng một gái tên mang Nàng Gồng.