Anh nghèo, nhưng dòng họ anh đông
Mỗi người một đồng cũng cưới được em.
− Tưởng rằng tiền túi anh quăng ra,
Ai dè tiền góp, quá cha ăn mày.