Anh hỏi em cột phướn ai trồng
Đá Bia ai dựng, Gành Rồng ai xây
- Cột phướn ông Tề Thiên trồng
Đá Bia trời dựng, Gành Rồng trời xây


Ghi chú: Núi Đá Bia: Núi Mẹ Bồng Con hay núi Vọng Phu, Trên đỉnh cao ở Đèo Cả; Gành Rồng một địa danh ở Tuy An, Phú Yên. Cột phướn: Cây nêu