Anh em trên thuận dưới hòa
Họ hàng đẹp mặt mẹ cha vui lòng.