Anh em như chân như tay
Vợ chồng như áo, cởi ngay tức thì (nên lìa)


Ghi chú: Anh em ví như chân tay. Chân tay không ai thay đổi lựa chọn được, anh em cũng vậy; chân tay đau thì cả người đau, anh em ốm đau hoạn nạn thì mình cũng lo lắng. Chân tay què gẫy, thì người sẽ yếu ớt. Anh em chết mất thì mình mất vây cánh. Chân tay không thể lìa khỏi mình, anh em không thể lìa bỏ nhau được. Câu này đại ý khuyên người ta nên quý hóa giữ gìn anh em cũng như quý hóa giữ gìn chân tay mình vậy. (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)