Ai về Cao Lãnh Hòa An,
Nhớ mua bánh thuốc về làng biếu cha.