Ai qua Yên Tử - Quỳnh Lâm
Vĩnh Nghiêm chưa tới, thiền tâm chưa đành.