Ai mà nói dối cùng chồng
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao