Ai làm cho trái giập bầm
Cho hoa rơi cánh đổ lầm cho tôi