Ai làm cho đó bỏ đăng (3)
Cho con áo trắng bỏ thằng áo xanh.