Ai ham cau cưới thì ham
Tuổi em còn bé chưa ham lấy chồng!