Ai ơi! gương bể khó hàn
Chỉ đứt khó nối người ngoan khó tìm.