Ai đi Cai Lậy, Tháp Mười,
Hỏi thăm coi súng... với người mần răng?