Ai đem em đến Sài thành
Phồn hoa ai khéo dỗ dành hở em?