Ai đem con sáo sang sông (3)
Cho nên vá áo cho chồng tôi đây