Ai đem con sáo sang sông (2)
Sáo ăn hết tép, sáo vùng bay đi.