Ai đem con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay cao (nó bay) (bay xa)?