Ai đem con sáo qua sông (2)
Cho nên con sáo sổ lồng bay xa.