Ai đem con sáo qua sông
Cho nên vá áo cho chồng tôi đây.