Ai đem con két vô vườn
Cho nên con két ăn buồng chuối tiêu