Ai làm nên nỗi chồng chê
Làm gạo quên sảy, quên giê, quên sàng.
Bởi anh lấp ló ngoài đàng,
Nên em quên sảy, quên sàng, quên giê.