Một thương em giỏi bán buôn
Hai thương bới tóc cài gương trên đầu
Ba thương cặp mắt bồ câu
Bốn thương đôi má mỉn bầu xinh xinh
Năm thương mím miệng cười tình
Sáu thương trán rộng sân đình em cao
Bảy thương giọng nói thanh tao
Tám thương mày liễu mi đào
Chin thương sống mũi dọc dừa
Mười thương em đẹp mà chưa có chồng.