Anh em trong nhà đóng cửa dạy nhau

Từ Ca dao - Tục Ngữ Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau