Ai ơi! chồng dữ thì lo
Mẹ chồng mà dữ mổ bò ăn khao