Ai ơi! chồng dữ thì lo

Từ Ca dao - Tục Ngữ Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ai ơi! chồng dữ thì lo
Mẹ chồng mà dữ mổ bò ăn khao